Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de contabil (studii superioare)


ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”VRANCEA CURATĂ” scoate la concurs următorul post:

CONTABIL – 1 post, cu norma intreaga de lucru, pe perioada nedeterminata.

Postul respectiv presupune urmatoarele obligarii si responsabilitati:

 • Intocmeste si completeaza in mod operativ documentele primare ale A.D.I.;
 • Informeaza lunar Directorul Executiv cu privire la situatia creantelor si datoriilor si a disponibilitatilor bancare;
 • In luna ianuarie a fiecarui an, participa la inventarierea anuala a patrimoniului A.D.I.;
 • Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor contabile;
 • Indeplineste si alte atributii ce vor fi prevazute in Fisa postului, conform prevederilor legale.

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de înscriere concurs adresată Președintelui Consiliului Director al Asociației – DESCARCA CERERE;
 • Curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se   mentioneze postul vizat de candidat;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate in prezentul anunț;
 • Documente justificative care atestă vechimea în munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, contracte de munca, fise de post, recomandari,etc.), în copie;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare si selectie, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare si selectie, cu indicarea numerelor de pagini ale fiecarui document;
 • Copiile actelor mentionate mai sus vor fi primite in forma legalizata sau vor fi insotite de actele corespunzatoare in original.
 • Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita, precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

Condiții generale

 • Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată cu cel mult 6 luni anterior de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșită cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul în domeniul fundamental de ierarhizare „științe sociale”, ramura de știință „științe economice”, domeniul de licență „Contabilitate”, „Finanțe”;
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minim 5 ani;
 • Cunoștințe operare pe calculator (pachet Office, program legislativ).

Bibliografie:

– LEGEA contabilității nr. 82/1991, republicată, actualizată;

– OUG 57/2019, privind Codul administrativ;

– ORDINUL nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, actualizat;

– OMFP nr. 3103/2017, privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

– LEGEA nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

– ORDONANŢA GUVERNULUI 26/2000 – cu privire la asociații și fundații;

– ORDINUL 830/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului 26/2000 – cu privire la asociații și fundații;

– HOTĂRÂREA Nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;

– LEGEA Nr. 51 din 8 martie 2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;

– LEGEA Nr. 101 din 25 aprilie 2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare.

Documentele care atestă îndeplinirea cerințelor generale si specifice, însoțite de Curriculum Vitae, se vor depune la sediul Asociației, din Focșani, str.Bucegi, nr.21, bloc A II, incepand cu data de 18 mai 2022, in intervalul orar 09:00 – 16:00,  până în data de 02 iunie 2022, orele 12:00.

Concursul (interviul) se va derula în urma evaluării dosarelor, data urmand a fi comunicata candidatilor admisi si afisata la sediul Asociatiei.

Contestațiile se vor depune în termen de 24 de ore, de la afișarea rezultatelor finale.

Pentru informații suplimentare: e-mail: vranceacurata@cjvrancea.ro  sau  telefon 0337401170.