Consilier tehnic, licențiat în ecologie și/sau protecția mediului – Descarcă anunțul

 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”VRANCEA CURATĂ” scoate la concurs următorul post:

CONSILIER TEHNIC, LICENȚIAT ÎN ECOLOGIE ȘI/SAU PROTECȚIA MEDIULUI – 1 post, cu norma întreagă de lucru, pe perioadă nedeterminată.

Postul respectiv presupune următoarele obligații și responsabilități:

 1. Asigură elaborarea Caietului/Caietelor de sarcini și a Regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului, pe care le supune spre examinare Consiliului Director;
 2. Participă, alături de Compartimentul financiar-contabilitate/responsabilul financiar-contabil, la verificarea fișelor de fundamentare, elaborate de Operatori, pentru stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor aferente Serviciului de salubrizare;
 3. Monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare/operare, pentru a fi aduse la cunoștința Consiliului Director prin raportări periodice, cu privire la modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator/operatori, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul/Contractele de Delegare/Operare inclusiv în relația cu utilizatorii; gestiunea și administrarea Serviciului de către Operatori pe criterii de eficiență economică și managerială; modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului Asociaților, aferente Serviciului;
 4. Monitorizează implementarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», în forma stabilită la nivelul A.D.I.;
 5. Monitorizează, cu sprijinul O.I.R.E.P., piața deșeurilor reciclabile pentru a se asigura că valorificarea acestora de către operatorul stației de sortare se face în condițiile economice cele mai avantajoase;
 6. Monitorizează execuția Contractelor de Delegare a Gestiunii, cu respectarea prevederilor procedurii operaționale specifice.

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de înscriere concurs adresată Directorului executiv al Asociației;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Curriculum vitae, datat și semnat pe fiecare pagina, în format Europass, în care să se menționeze postul vizat de candidat;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate in prezentul anunț;
 • Documente justificative care atestă vechimea în munca și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de munca, fișe de post, recomandări, etc.), în copie;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare și selecție, cu indicarea numerelor de pagini ale fiecărui document;
 • Copiile actelor menționate mai sus vor fi primite în forma legalizată sau vor fi însoțite de actele corespunzătoare în original;
 • Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresa decât cea indicata în anunț sau după termenul limita precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

Condiții generale

 • Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată cu cel mult 6 luni anterior de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșită cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

 • Studii universitare absolvite cu diploma de licență într-unul dintre domeniile: ecologie și protecția mediului, ingineria mediului.
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook, dovedite cu documente.
 • Experiență minimum 3 ani în domeniul de referință.

BIBLIOGRAFIE

 • ORDONANȚA GUVERNULUI 26/2000 – cu privire la asociații și fundații;
 • ORDINUL 830/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului 26/2000 – cu privire la asociații și fundații;
 • HOTĂRÂREA 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA 249/2015, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA 31/2019, privind aprobarea OUG 74/2018,cu cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDINUL 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
 • ORDINUL 111/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
 • ORDINUL 112/2007, privind aprobarea Contractului-cadru a serviciului de salubrizare a localităților;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI 57/2019, privind Codul Administrativ;
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ 133/2022, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
 • LEGEA 181/2020, cu privire gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
 • ORDINUL 640/2022 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare.

Documentele care atestă îndeplinirea cerințelor generale si specifice, însoțite de Curriculum Vitae, se vor depune la sediul Asociației, din Focșani, str. Bucegi, nr.21, bloc A II, în perioada 05.04.2023 – 13.04.2023, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Concursul (interviul) se va derula în urma evaluării dosarelor, data urmând a fi comunicată candidaților admiși și afișata la sediul Asociației.

Contestațiile se vor depune în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor finale.

Pentru informații suplimentare: e-mail: vranceacurata@cjvrancea.ro sau telefon 0337401170.

CONTACT